โลกแห่งความมืด Dialogue in The Dark

Dialogue in the Dark นิทรรศการที่จัดขึ้นที่ ชั้น 5 อาคารจามจุรีสแควร์จะทำให้เราได้ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆของเรา ไม่ว่าจะเป็น การสัมผัสโดยมือและเท้า การใช้ประสาทสัมผัสทางการลิ้มรส ประสาทสัมผัสทางการได้ยิน ประสาทสัมผัสทางผิวหนังในการรับรู้อุณหภูมิ และ ประสาททางการดมกลิ่นผ่านทางจมูก ยกเว้นแต่เพียงประสาทสัมผัสแห่งการมองเห็นที่จะถูกตัดขาด Continue reading